joomla 1.6

Hydroizolační sendvič

Hydroizolační sendvič

Technologická pravidla postupů pro aplikace ochranné nátěrové hmoty AKROJAS ® ST
a vysoce reflexní ochranné nátěrové hmoty AKROJAS ® ST-TITAN s  nanotechnologickým účinkem povrchové odbouratelnosti zašpinění. (tzv. samočistícím účinkem), za účelem zhotovení technologie „hydroizolační sendvič“.

Hydroizolační sendvič

 

10 jedinečností technologie Hydroizolační sendvič

          

 

1.      Technologie „Hydroizolační sendvič“ je patentována pod č. 1019811088.    

      Naším cílem je dlouhodobé udržení vysoké kvality prováděných aplikací s  

      budováním dobrého jména systému „Hydroizolační sendvič“. Aplikace systému provádí pouze okruh proškolených firem společností COLLEGIUM Trade s.r.o.

2.      Technologie „Hydroizolační sendvič“ je ekonomicky zajímavá tím, že je pořízena za třetinu -40%ceny střechy nové. Technologie násobí délku životnosti stávajících střešních plášťů a tím výrazně stoupá efektivita vložených prostředků.

3.      Technologie „hydroizolační sendvič“ zvyšuje požární odolnost stávajících       hydroizolačních technologií. V rámci nové certifikace z 20.9. 2011 je na šíření požáru u asfaltových pasů a systémů měkčených PVC fólií reakce na oheň třídy F, šíření požáru střešním pláštěm B roof(t3).

4.      Technologie „Hydroizolační sendvič“ v provedení cool-roof snižuje tepelnou absorpční schopnost střech, namáhané  slunečním zářením na minimum. Teoretické výpočty i praktická měření  prokazují vysoké energetické úspory v prostorách výrobních hal, kde průměrná teplota v intenzivních slunečních dnech výrazným způsobem klesá.

      U střešních světlíků a nadsvětlíků se vlivem snížení teploty střešního pláště

      výrazným způsobem mění přirozená ventilační schopnost.

      Vše doloženo souborem výpočtů posouzení letní tepelné  

      zátěže „staré“ výrobní haly společnosti ARGO-HYTOS,s.r.o. Vrchlabí.

      Praktickým denním měřením na hale ARGO-HYTOS,s.r.o.byl soubor teoretických 

      výpočtů  potvrzen.

5.   Zcela ojedinělou nátěrovou technologií je vrchní nátěrová hmota AKROJAS® ST

      -Titan, nátěrová hmota s roční nanotechnologickou odbouratelností  zašpiněných  

      povrchů, udržuje povrch střešního pláště stále bílý s vysokou odrážecí schopností  

      slunečního záření. 

6.   Technologie „Hydroizolační sendvič“ vykazuje vysokou celospolečenskou  

      ekologickou prospěšnost. Životnost střešních plášťů se násobí a tím tak      

      v maximální míře oddaluje nutnost stržení stávajících střešních hydroizolačních 

      systémů. Částečně odpadá skládkování na veřejných skládkách, popř. spalování ve   

      fluidních spalovnách.

Nátěrové technologie AKROJAS®, mají platný certifikát ekologicky šetrných výrobků vydaných MŽP ČR.

7         Při aplikaci systému hydroizolační sendvič neporušujeme  hydroizolační   

       funkčnost stávající střechy, tím tak zcela vyloučíme omezení provozu pod  

       střechou, popř. možnost zatékání do podstřešních prostor v době rekonstrukce.

8        Máme technologicky i prakticky zvládnutý projekt EU – bílé střechy (cool-roof),

      v programu Evropské unie „ Inteligentní technologie pro Evropu“, případně

      v programu „USA ENERGY STAR“. Tento projekt jsme navíc dokázali

      zdokonalit o nanotechnologickou jedinečnost technologie „Hydroizolační sendvič“

      v provedení AKROJAS®ST TITAN.

9        Spolupráce s ČVUT stavební fakulta Praha, při zavádění inovativní technologie „Hydroizolační sendvič“ do praxe, dokazuje společný záměr :

„technologie Hydroizolační sendvič se stává inovační technologií ve stavebnictví pro roky 2012-2013.“

 

10    Všechna tato tvrzení jsou podložena výpočty, laboratorními zkouškami  s platnými

      certifikačními listy od státní zkušebny a vše je odzkoušeno s minimální délkou v

      praxi 10 let.

-         DEVRO,s.r.o. Jilemnice,

-         VITANA a.s. Roudnice nad Labem,

-         BusLine Semily a.s.,

-         ARGO-HYTOS,s.r.o. Vrchlabí

-         a řada dalších.

Realizace ochranného nátěrového systému AKROJAS®ST a AKROJAS®ST-TITAN,

vyrobeného na bázi akrylátových kopolymerů, s nanesením na povrch střešních hyhroizolačních systémů (obecně) měkčených PVC fólií, PVC střešních doplňků a poplastovaných klempířských prvků, které tvoří součást střešního hydroizolačního pláště“, vytvářejí v pevném spojení bezešvý „ hydroizolační sendvič“, který zvyšuje odolnost stávajících hydroizolačních systémů měkčených PVC fólií vůči níže uvedeným vlivům chemických látek a vlivům slunečního záření.
Tím životnost hydroizolace měkčených PVC fólií a poplastovaných klempířských prvků se násobí.


Realizace „hydroizolačního sendviče“ je chráněna patentem zn. PV2011-166/PUV2011-24123ms.

Technologická pravidla postupů aplikací pro zhotovení „hydroizolačního sendviče“ nejsou a ani nemohou být universálním nástrojem pro řešení veškerých možných situací. Každá střecha je svým způsobem originál, který vyžaduje odbornost a kvalifikovaný individuelní přístup s vysokým stupněm praktických dovedností zhotovitele.

Ochranný nátěrový systém AKROJAS®ST a AKROJAS®ST-TITAN se dá použít výhradně na střechy s volně odtékající dešťovou vodou a odkrytým povrchem hydroizolační PVC fólie a poplastovaných klempířských prvků, které jsou volně vystaveny přímé denní sluneční expozici a dále za níže uvedených podmínek. ( Měkčená PVC fólie s realizovaným ochranným nátěrem AKROJAS®ST, případně AKROJAS®ST-TITAN není zakryta kačírkem, dlaždicemi a podobně).

Obecně:

Realizace ochranného nátěrového systému AKROJAS®ST a AKROJAS®ST-TITAN, účinně chrání hydroizolační povrch měkčené PVC fólie a poplastovaných klempířských prvků Fe, před nežádoucími účinky chemických vlivů uvedených v tabulce přílohy č.1 .

Působením účinku nežádoucích látek, slunečního záření a materiálů ( z toho především organických mastnot, asfaltu a oxidantů Fe), se životnost střešních hydroizolačních měkčených PVC systémů a poplastovaných klempířských prvků Fe, obecně zkracuje na délku životnosti 14-18 let, což je doba hydroizolační bezpečnosti měkčené PVC fólie. Tato doba životnosti může být i kratší s ohledem na sílu PVC fólie (1,2 – 2,4mm) a na vlivu a intenzitě působení chemických škodlivých látek.Viz. příloha č.1.

Realizovaný systém ochranného nátěru AKROJAS®ST a AKROJAS®ST-TITAN, vyrobeného na bázi akrylátových kopolymerů zakonzervuje stávající stav střešních hydroizolačních systémů měkčených PVC fólií a poplastovaných klempířských prvků Fe. Hydroizolační měkčenou PVC fólii dále chrání před vyjmenovanými škodlivými účinky viz. příloha č.1 a celý střešní hydroizolační systém měkčených PVC fólií již dále prochází pouze svým vnitřním materiálovým stárnutím, bez dalších škodlivých účinků a vlivů, které působí na povrch měkčených PVC fólií a poplastovaných klempířských prvků. ( Za předpokladu, že střešní hydroizolační systém měkčených PVC fólií byl zhotoven dle platných technologických pravidel montáže daného hydroizolačního systému).

Podmínky pro užití:

 

V rámci dodržení technologického postupu realizace ochranného nátěrového systému AKROJAS®ST a AKROJAS®ST TITAN, dojde k propojení ošetřovaného povrchu měkčené PVC fólie a ochranného nátěrového systému AKROJAS®ST a případně AKROJAS®ST-TITAN, do tzv.bezešvého „hydroizolačního sendviče". Během 10 let zkoušení a aplikací ochranného nátěrového systémuAKROJAS®ST a případně AKROJAS®ST-TITAN na tisících m2 různých povrchů měkčených PVC fólií nedošlo k jediné reklamaci kvality provedených prací (viz. příloha č.3). Technologický postup realizace ochranného nátěrového systému AKROJAS®ST a AKROJAS®ST-TITAN, viz. příloha č.2. + rozhodné podmínky realizace hydroizolačního sendviče (viz. příloha č.4) .

Nátěrový ochranný systém AKROJAS®ST a AKROJAS®ST-TITAN lze realizovat pouze v souladu s technologickými pravidly postupů aplikace (viz.příloha č.2.+ příloha č.4).

Firmy a pracovníci, kteří budou provádět realizace „hydroizolačního sendviče", musí projít školením majitele patentu a získat OSVĚDČENÍ schopnosti kvalitního výkonu realizace. Dále pro udržení OSVĚDČENÍ, které má platnost po dobu 2let jsou realizační firmy povinni účastnit se opakovacího školení na výzvu majitele patentu, případně jím pověřené osoby. K prodloužení již vydaného OSVĚDČENÍ realizační firma nesmí mít nevyřízené reklamace, případně vést soudní spory na kvalitu prováděných prací. Školení se provádějí v Jablonci nad Nisou, případně jeho blízkém okolí.

Užití ochranného nátěrového systému AKROJAS®ST a AKROJAS®ST-TITAN, za účelem vytvoření „hydroizolačního sendviče"můžeme rozdělit do dvou částí. Systémové plánované užití ochranného nátěrového systému AKROJAS®ST, na střešní hydroizolační systém měkčené PVC fólie, se provádí v 7. – 10. roce životnosti, kdy se zakonzervuje stávající zdravý stav měkčené PVC fólie, doplňkových plastových prvků a poplastovaných klempířských prvků. Životnost celého střešního „hydroizolačního sendviče", se tak násobí dle toho, jak dlouho se udržuje povrch „hydroizolačního sendviče" zhotoveného z ochranného nátěrového systému AKROJAS®ST, případně AKROJAS®ST-TITAN. Oživovací nátěr se zpravidla provádí cca 1x za 5-6let. Životnost celého nově vytvořeného „hydroizolačního sendviče" tak může přesáhnout 50 a více let životnosti ve stavu hydroizolační bezpečnosti. Základním předpokladem pro dlouhou životnost celého nově vytvořeného „hydroizolačního sendviče" je především to, že prováděcí firma provedla kvalitní kotvení hydroizolace celého střešního hydroizolačního systému měkčených PVC fólií, případně firma provádějící „hydroizolační sendvič" veškeré předcházející nedostatky systému hydroizolace měkčené PVC fólie, plastových doplňků a poplastovaných klempířských prvků odstranila.

Neplánované použití ochranného nátěrového systému AKROJAS®ST představuje užití na řešení již vzniklých havarijních stavů hydroizolačních systémů měkčených PVC fólií. A to v případech, kdy měkčená PVC fólie ještě není ve stavu úplného rozpadu. Vykazuje pouze lokální trhliny, kterými do střešní konstrukce zatéká. Majiteli nemovitosti chybí prostředky na celkovou rekonstrukci. Tento stav opravy řeší technologická pravidla (viz.příloha č.2). V tomto případě je hydroizolační bezpečnost střešního hydroizolačního sendviče časově omezená, vyžaduje roční kontrolu, případně další opravu. Zpravidla je nutné maximálně do 5let u řešených havarijních stavů provést rekonstrukci hydroizolace to znamená výměnu střešního hydroizolačního pláště.

Efektivita užití výše uvedeného patentu na vytvoření bezešvého „hydroizolačního sendviče" nabízí :

vysoký finanční efekt, především u plánovaných zhotovení „hydroizolačního sendviče", se projevuje především násobnou životností hydroizolačního systému. Doba prováděných aplikací na hydroizolačním systému měkčených PVC fólií a poplastovaných klempířských prvků se provádí v době „zdravé" životnosti hydroizolačního systému měkčených PVC fólií, která se nachází zpravidla v rozmezí cca 7-10let.

Možnost oddálení řešení havarijních stavů střešních plášťů a to především v době chybějících finančních prostředků na celkovou rekonstrukci.

AKROJAS®ST-TITAN je unikátní technologií roční nanotechnologické odbouratelnosti zašpiněných povrchů. Povrchy „hydroizolačního sendviče" s odbouraným zašpiněním zpravidla myjí jarní deště, případně prováděná pravidelná servisní činnost pracovníky zhotovitele „ hydroizolačního sendviče".

Zářivě bílé povrchy ochlazují střešní plášť na teplotu okolního vzduchu a umožňují intenzívní větrání hal přirozenou cestou světlíkových otvírek. Šetří se tak výrazným způsobem finance na systémy nuceného větrání. Doloženo výpočty a měřením dopadů a prostupů energie slunečního záření.

Vzniká tak technologie tzv. studených střech „ cool roof".

Vysoký ekologický efekt:

Na střechách ČR jsou miliony m2 měkčených PVC fólií různých hydroizolačních systémů. To se rovná desetitisíce tun odpadů, které nemají zpracovatele. Pouze dvojnásobná životnost hydroizolačních systémů měkčených PVC fólií = desetitisícům tun úspor ukládaných odpadů na skládkách + úspora energií a materiálů na výrobu. Nátěrový ochranný systém AKROJAS®ST a AKROJAS®ST-TITAN je
ve všech směrech ekologický výrobek. Ochranný nátěrový systém AKROJAS®ST-TITAN, má platnou značku ekologicky šetrný výrobek, pod zn.04-06, MŽP ČR. Ochranný nátěrový systém AKROJAS®ST je ekologicky nezávadný výrobek s obdobnými hodnotami výrobku AKROJAS®ST – TITAN.

Požární odolnost ochranného výrobku AKROJAS®ST –TITAN je v kategorii C1.
Požární odolnost ochranného výrobku AKROJAS®ST je v kategorii E.

Deset let úspěšných aplikací ochranného nátěrového systému AKROJAS ® na hydroizolační systémy měkčených PVC fólií a poplastovaných klempířských prvků bez jediné reklamace (viz. příloha č.3- reference).

Nátěrové systémy AKROJAS ® se vyrábějí i v antikorozní úpravě pod označením AKROJAS® - KOR, barvách – červenohnědá, hnědá, modrá, šedá, zelená. Na objednávku v minimálním množstvím 200kg možno vyrobit okrovou, starorůžovou a černou (viz. samostatná technologická pravidla aplikací nátěrových hmot AKROJAS® - KOR). Podklady pro „hydroizolační sendvič" na kovové povrchy konstrukcí se střechou souvisejících je možno provádět technologií jednoho výrobního systému AKROJAS®.

Stáhněte si celou dokumentaci!